Regulamin loterii

Regulamin loterii fantowej

 Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „WRO RUNWAY RUN” w ramach organizowanego nocnego biegu po lotnisku.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest spółka „Port Lotniczy Wrocław S.A.” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego we Wrocławiu.

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie siedziby Portu Lotniczego Wrocław S.A.

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 12.06.2016 roku i zakończy się w dniu 12.06.2016 roku, (tj. od rozpoczęcia wydawania pakietów startowych i losów).

 1. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż pakietów startowych, w których znajduje się m.in. nr startowy, który jest losem i uprawnia do wzięcia udziału w loterii.

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 1100 sztuk pakietów startowych. Cena jednego losu wynosi 56,00 zł dla osób biegnących na 5km i 60,00 zł dla osób biegnących 10 km. Poszczególne losy oznaczone są kolejnymi numerami począwszy od 0001 do 1100.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży pakietów startowych/losów

Sprzedaż pakietów startowych/losów odbywać się będzie od 13.04.2016r do wyczerpania pakietów startowych/losów, natomiast nie dłużej niż do 09.06.2016 r. poprzez system zapisów na bieg znajdujący się na stronie www.wrorunwayrun/zapisy.

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. a) zakup pakietu startowego/losu w miejscu, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu,
 2. b) wrzucenie losu do zabezpieczonego pojemnika wskazanego przez osobę przeprowadzającą loterię.

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia jednego losu.

 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą  w loterii jest zagraniczna wycieczka o wartości 4000 złotych brutto.

12.2. Procentowa wartość nagrody w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów wynosi 33%.

12.3. Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży ITAKA.

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagrody odbędzie się w dniu 12.06.2016r. w siedzibie Organizatora po dekoracji zawodników biegu. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do pojemnika, o którym mowa w pkt.11.1.b.

13.2. Losowanie nagrody zostanie przeprowadzone przez osobę wyłonioną przez prowadzącego, spośród widowni/publiczności, która wejdzie na scenę i wylosuje jeden los z pojemnika o którym mowa w pkt. 11.1.b. Nad prawidłowością losowania będzie czuwała Komisja Loterii „WRO RUNWAY RUN” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. Numer startowy/losu zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie na scenie przez prowadzącego imprezę, niezwłocznie po losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Warunkiem przyznania wylosowanej nagrody jest fizyczna obecność uczestnika w trakcie losowania oraz potwierdzenie ukończenia przez niego biegu. W przypadku próby wręczenia losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i nie wyda nagrody. Osoba, która się nie zgłosiła nie może ubiegać się o wydanie jakiejkolwiek nagrody, ani rekompensaty.

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagród zwycięzcom następuje natychmiast po zgłoszeniu się zwycięzcy

po okazaniu numeru startowego zgodnego z wylosowanym numerem losu.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci

prawo do nagrody.

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „WRO RUNWAY RUN”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „WRO RUNWAY RUN” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii w Biurze Zawodów oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu wręczenia nagrody.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „WRO RUNWAY RUN”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii „WRO RUNWAY RUN” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 1. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „WRO RUNWAY RUN” dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniu biegu i na stronie internetowej biegu WRO RUNWAY RUN.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany i nie później niż 3 dni przed organizowaniem loterii.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród,  a za wylosowaną nagrodę nie wypłaca się ekwiwalentu pieniężnego.

18.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 

REGULAMIN (pdf)