Regulamin

CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek.
2. Integracja środowiska biegaczy.
3. Promocja Portu Lotniczego Wrocław oraz promocja miasta Wrocław.
4. Wsparcie Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.

PRZEDMIOT REGULAMINU
Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji i uczestnictwa w Biegu „WRO RUNWAY RUN – nocny bieg po lotnisku” organizowanego przez Port Lotniczy Wrocław.

ORGANIZATOR
Organizatorem biegu „WRO RUNWAY RUN – nocny bieg po lotnisku”, w ramach którego organizowany jest bieg na dystansie około 5 km i około 10 km (zwanym dalej „Biegiem”) jest Port Lotniczy Wrocław, ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław.

PARTNER
Partnerem biegu  “WRO RUNWAY RUN – nocny bieg po lotnisku”, w ramach którego organizowany jest bieg na dystansie około 5 km i około 10 km (zwanym dalej „ Biegiem”) jest firma Monster Event ul. Blatona 6/125, 01-494 Warszawa, właściciel marki SKYWAYRUN.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Bieg odbędzie się w nocy z dnia 11.06.2016 r. na 12.06.2016 r. o godzinie 00:30. Z uwagi na to, że bieg odbywa się na działającym lotnisku, jego rozpoczęcie nastąpi po ostatnim lądowaniu samolotu, przewidzianym według rozkładu lotów na godzinę 23:55.
2. Bieg rozegra się na terenie Portu Lotniczego Wrocław.
3. Dokładny program imprezy, zostanie udostępniony najpóźniej na dwa tygodnie przed biegiem, na stronie www.wrorunwayrun.pl 

TRASA
1. Trasa zostanie wyznaczona na terenie Portu Lotniczego Wrocław (droga startowa, droga kołowania, płyta postojowa dla samolotów). Informacje na temat trasy i jej plan zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wrorunwayrun.pl.
2. Długość trasy to około 5 km, jedno okrążenie i około 10 km dwa okrążenia, a limit czasu dla każdego zawodnika to 50 minut na 5 km i 90 minut na 10 km.
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach dodatkowych:

  • linia lotnicza;
  • port Lotniczy (osoby zatrudnione przez Port Lotniczy);
  • inni pracownicy lotnisk ( handling, służby SG, UC, SOL, najemcy)

4. Z kategorii „linia lotnicza” oraz „inni pracownicy lotnisk” na podstawie osiągniętego czasu zostaną wyłonione trzy najszybsze osoby na obu dystansach (kategoria indywidulna).
5. Z kategorii „port lotniczy” zostaną zliczone czasy trzech najszybszych osób z drużyny na obu dystansach -(kategoria drużynowa).
6. Warunkiem wzięcia udziału w kategorii drużynowej jest wpisanie w formularzu zapisowym, w polu KLUB takiej samej nazwy portu lotniczego przez wszystkich zawodników drużyny.
7. Kategorie dodatkowe nie są dzielone w zależności od płci.
8. W kategorii drużynowej nagroda zostanie przyznana tylko dla pierwszego zespołu ( 3 osoby).
9. Jeżeli ilość zgłoszonych drużyn nie będzie wystarczająca do przeprowadzenia rywalizacji w kategorii grupowej, kategoria ta nie będzie brana pod uwagę podczas rywalizacji oraz nie będą w niej przyznane nagrody.
10. Uczestnicy biegną jedynie po asfaltowej powierzchni wskazanej na mapie, będącej załącznikiem do regulaminu. Zabronione jest wybieganie poza wyznaczoną trasę.

UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
– posiadanie własnego adresu mailowego (na jeden adres @ można zapisać tylko jedną osobę);
– utworzenie konta w portalu zapisowym;
– wypełnienie formularza zapisowego dostępnego poprzez stronę wrorunwayrun.pl, klikając „ZAPISZ SIĘ”;
– wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu;
– wyrażenie zgody na przestrzeganie Zarządzenia Prezesa Portu Lotniczego Wrocław: http://airport.wroclaw.pl/lotnisko/zarzadzenia/;
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– deklaracja udziału w biegu na własną odpowiedzialność;
– wniesienie opłaty startowej w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
2. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. ORGANIZATOR nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, nieszczęśliwego wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Aby wziąć udział w imprezie konieczne jest ukończenie 16 roku życia.
4. Wszyscy uczestnicy muszą poddać się kontroli bezpieczeństwa (godziny odpraw zostaną podane do wiadomości najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem na stronie www.wrorunwayrun.pl. Osoby, które nie wyrażą zgody na poddanie się kontroli bezpieczeństwa nie zostaną wpuszczone do strefy zastrzeżonej PLW S.A.
5. Wszyscy uczestnicy biegu mogą wnieść do strefy zastrzeżonej PLW S.A. tylko i wyłącznie przedmioty, które są niezbędne podczas biegu i nie będące przedmiotami zabronionymi. Lista przedmiotów zabronionych dostępna na stronie internetowej Portu lotniczego Wrocław S.A. Przedmioty uznane podczas kontroli bezpieczeństwa za zbędne lub zabronione do wniesienia do strefy zastrzeżonej PLW S.A. zostaną usunięte na koszt właściciela.
6. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie upojenia alkoholowego lub podobnie działającego środka oraz osób mogących spowodować zagrożenie epidemiologiczne nie zostaną wpuszczone do strefy zastrzeżonej PLW S.A.
7. Niestawienie się w wyznaczonych godzinach na kontrolę, będzie skutkowało przesunięciem na koniec ostatniej odprawianej grupy czasowej. Kontrola bezpieczeństwa nie zostanie przedłużona. Osoby, które nie stawiły się w wyznaczonym dla siebie czasie na odprawę, mogą zostać niedopuszczone do biegu.
8. Każdy z uczestników podczas kontroli bezpieczeństwa zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport, na podstawie którego dokonał rejestracji).
9. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa panujących na terenie lotniska. W strefie krytycznej/zastrzeżonej lotniska zabrania się posiadania przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów zabronionych.
10. Wszyscy uczestnicy przed punktem kontroli bezpieczeństwa, zobowiązani są do założenia i noszenia aż do ponownego opuszczenia strefy zastrzeżonej lotniska, koszulki otrzymanej od organizatora i przypięcia numeru startowego w widocznym miejscu na przedzie koszulki. Pozostała część garderoby biegowej pozostaje we własnym zakresie biegacza.
11. Warunkiem startu osób niepełnoletnich będzie dostarczenie zgody opiekuna wydrukowanej ze strony: http://wrorunwayrun.pl/informacje/zgoda-opiekuna-prawnego/
12. Wszyscy uczestnicy biegu przebywający na terenie lotniska zobowiązani są do:
– bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora oraz służb ochrony;
– przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych oznaczonych na planie;
– po zakończeniu biegu do opuszczenia strefy zastrzeżonej PLW S.A.

PAKIETY STARTOWE I OPŁATY
1. W biegu może wziąć udział 1110 osób.
2. Pakiet obejmuje:
– koszulkę techniczną;
– workoplecak;
– pamiątkowy medal na mecie;
– numer startowy;
– zwrotny chip montowany do buta,
– niespodzianki w miarę pozyskanych sponsorów.
3. Organizator pozostawia 220 pakietów do własnej dyspozycji.
4. Zapisy i opłaty:
Dystans 5 km
– zapisy i opłata wniesiona do 20.05.2016 r. – 56 zł;
– zapisy i opłata wniesiona od 21.05.2016 r. do 9.06.2016 r.  – 66 zł;
Dystans 10 km
– zapisy i opłata wniesiona do 20.05.2016 r. – 60 zł;
– zapisy i opłata wniesiona od 21.05.2016 r. do 9.06.2016 r.  – 70 zł;
5. Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 09.06.2016r.
6. Zapisy w dniu biegu nie będą prowadzone.
7. Opłatę startową można wnieść poprzez usługę płatności on-line w systemie Dotpay.
8. Można również skorzystać z płatności przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

Monster Event
ul. Blatona 6/125
01-494 Warszawa

Numer konta:
ING Bank Śląski
23 1050 1025 1000 0092 2356 4387

w tytule przelewu należy wpisać :
– imię i nazwisko;
– edycję biegu (MIASTO);
– datę urodzenia;

PRZYKŁAD:

Jan Kowalski – Wrocław – Data urodzenia.

9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli biegacz nie wziął udziału w biegu z przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, że impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora.
10. Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto partnera. Osoby, które nie dokonają opłaty w terminie zostaną skreślone z listy uczestników.
11. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu na inną osobę, ale tylko do dnia 11.05.2016.
Osoba, która rezygnuje z udziału na rzecz innej osoby, powinna wysłać z adresu mailowego użytego podczas rejestracji, wiadomość na zapisy@airport.wroclaw.pl
W treści wiadomości proszę wpisać pełne dane nowego uczestnika:
– imię i nazwisko;
– numer dokumentu tożsamości;
– datę urodzenia;
– rozmiar koszulki;
– adres mailowy;
– dodatkową kategorie, jeżeli uczestnik będzie w takiej brał udział.
12. Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki, uczestnikom zapisanym do dnia 11.05.2016, osoby zapisane po tym terminie otrzymają wybrane rozmiary tylko w przypadku ich dostępności w biurze zawodów.
13. Wymiary koszulek (Unisex) wraz z rozmiarami, są dostępne na stronie www.wrorunwayrun.pl

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW
1. Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, godnego udziału w Biegu oraz niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz współzawodników, w tym sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu i rzetelny oraz uczciwy pomiar czasu.
2. Biegacz, który pomimo napomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem przebieg zawodów, zostaje zdyskwalifikowany bez możliwości odwołania.
3. Biegacz, co do którego zachodzi w trakcie Biegu podejrzenie, że: przekazał swój numer startowy innej osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających czy dopingujących, zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Biegu.
4. Aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien kończyć go przekraczając metę po pokonaniu pełnego dystansu trasy biegowej.
5. W każdej kategorii biegowej zdobyte miejsce zależy od czasu, w jakim biegacz pokonał trasę biegową.
6. Wszelkie powstałe w trakcie Biegu spory rozstrzyga Organizator.

NAGRODY
1. Nagrody w formie rzeczowej otrzymają miejsca od I do III w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach dodatkowych „linie lotnicze” i „inni pracownicy lotnisk”:
– I miejsce;
– II miejsce;
– III miejsce;
W kategorii „port lotniczy” nagrodę otrzyma najlepszy zespół (3 osoby).
2. Możliwe są dodatkowe nagrody od pozyskanych sponsorów.
3. Dla zwycięzców przewidziane są dodatkowo wyróżnienia w formie medali i statuetek.
4. Nagrody nie dublują się.
5. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po czasie netto.

BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Portu Lotniczego Wrocław,
Adres: Wrocław 54-530 ul. Graniczna 190 i będzie czynne od dnia 11.06.2016 r. od godziny: 18:00 do dnia 12.06.2016 do godziny: 00:30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania biegu.
2. Organizator i partner zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział w biegu w celach informacyjnych i reklamowych.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania przyczyny.
5. Organizator zapewnia depozyty.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu, ani żadne rzeczy wartościowe pozostawione w środku.
8. Organizator nie wysyła po biegu nie odebranych pakietów.
9. Organizator zastrzega  sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
10. Uczestnik rażąco i umyślnie naruszający warunki bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz nie stosujący się do poleceń służb porządkowych lub obsługi lotniska może zostać nie dopuszczony do udziału w wydarzeniu lub z niego wykluczony, także w trakcie jego trwania. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie warunków bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego stosuje się odpowiednio. Na uczestnika nie przestrzegającego zasad opisanych w niniejszym oraz przepisach bezpieczeństwa Portu Lotniczego Wrocław S.A. może zostać nałożona kara finansowa.
11. Zabronione jest zanieczyszczanie części lotniczej lotniska poprzez pozostawianie na nawierzchniach sztucznych jak również na sektorach trawiastych jakichkolwiek przedmiotów, substancji, artykułów, które mogą uszkodzić statek powietrzny poprzez ich zassanie przez pracujący silnik, uszkodzenie podwozia lub odrzucenie przez strumień gazów wylotowych z silnika.
12. Zabronione jest palenie tytoniu na terenie całego Portu Lotniczego z wyjątkiem, oznakowanych miejsc, do tego służących.
13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, wózkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami.
14. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz 1182).
15. Administratorem danych osobowych Uczestników imprezy jest Organizator oraz Partner. Dane uczestników są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją biegu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
16. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników biegu określone są w niniejszym Regulaminie, w Zarządzeniu Prezesa Portu Lotniczego Wrocław oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

Regulamin do pobrania: regulaminWRORUNWAYRUN